Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu
umístěného na internetové adrese
www.hezke-obrazy.cz

jehož provozovatelem je


Miroslav Smrčka
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem Libkovodská 1746, 393 01 Pelhřimov
IČ: 76262260

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Miroslav Smrčka, se sídlem Libkovodská 1746, 393 01 Pelhřimov, IČ: 76262260 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která je starší 16 let, (dále jen „kupující“ nebo „kupující-spotřebitel“) nebo podnikatelem či právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“ nebo „kupující-podnikatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hezke-obrazy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení na ochranu spotřebitele v těchto obchodních podmínkách se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího prostřednictvím internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení webového rozhraní obchodu.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Názvy obrazů slouží pouze pro interní potřebu e-shopu, tzn. v mnoha případech se nemusí shodovat s originálními názvy.

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

Odeslání objednávky předchází seznámení a potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Následně objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Po odeslání objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, informaci o objednávce (potvrzení objednávky), v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy. Informace o objednávce (potvrzení objednávky) je zasíláno automaticky.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

3.6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, např. podezřele nízká cena. Ceny jsou prezentovány včetně DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

- na dobírku, tzn. platba v hotovosti při doručení zboží, platí se poplatek za dobírku,
- bankovním převodem na účet prodávajícího č. 670100-2206990926/6210 vedený u mBanky.

Zejména pro státní instituce a dohodnuté korporace nabízíme možnost dodání zboží se splatností na fakturu. Podmínkou je zaslání závazné objednávky.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby převodem je kupní cena splatná nejpozději do 15 pracovních dnů od objednání zboží. Pro platbu použijte jako variabilní symbol číslo objednávky bez lomítka, které Vám sdělíme při potvrzení objednávky. Zboží je expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího. Jestliže nedojde k uhrazení objednávky do 15 pracovních dnů od objednání zboží, bude objednávka prodávajícím stornována.

4.4. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Dárková poukázka v nominální hodnotě 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč platí pouze na území České republiky (na Slovensko nezasíláme).

 • Dárkovou poukázku lze uplatnit pouze v rámci jednoho nákupu - nelze ji uplatnit po částech,

 • zakoupené dárkové poukázky není možné vyměnit zpět za finanční hotovost,

 • platnost dárkové poukázky je 3 měsíce od data vystavení,

 • je-li hodnota obrazu nižší než nominální hodnota uvedená na poukázce, rozdílná hodnota se nevrací,

 • je-li hodnota obrazu vyšší než nominální hodnota uvedená na poukázce, rozdílnou hodnotu je třeba doplatit.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (například kreslené portréty z vlastní fotografie),

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů.

O vrácení obrazu nás, prosím, informujte písemně, a to doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-mailu info@hezke-obrazy.cz. Nezapomeňte vždy uvést jméno, příjmení, adresu, číslo faktury a číslo Vašeho účtu s kódem banky (pokud se rozhodnete pro tento způsob navrácení peněz).

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to za následujících podmínek:

 • musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu, nejlépe když je nerozbalen z ochranné fólie a pokud možno v původním obalu

 • musí být nepoškozené (obraz musí být schopen dalšího prodeje)

 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

 • s kopií dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu na adresu Miroslav Smrčka, Libkovodská 1746, 393 01 Pelhřimov. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem jakým bude kupující požadovat. Vedle kupní ceny má kupující nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží ke kupujícímu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží.

5.6. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek či jiné bezúplatné plnění (dále jen „dárek“), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 • prodávající neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo si kupující zboží nepřevzal

 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat

 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel sdělí, nebo ze kterého provedl úhradu.

6. Doprava a dodání zboží

6.1. Dodání obrazů je zajišťováno po celé České republice a na Slovensko prostřednictvím České pošty. Obrazy zasíláme jako „Balík do ruky“. Dárkové poukázky zasíláme jako doporučené psaní a pouze na adresy v České republice. 

Cena za dopravu je uvedena na webovém rozhraní během vyplňování objednávkového formuláře.

V okamžiku předání zásilky na podací poštu Vám zašleme zprávu na Vaši e-mailovou adresu, kde se dozvíte číslo zásilky, díky kterému ji můžete sledovat na https://www.postaonline.cz/trackandtrace/

Osobní převzetí - po telefonické či e-mailové domluvě si lze objednané zboží vyzvednout na adrese naší kanceláře Miroslav Smrčka, Libkovodská 1746, 393 01 Pelhřimov. Za zboží zde nelze platit hotově, je třeba kupní cenu předem uhradit převodem na účet prodávajícího.

6.2. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží.

Obrazy, které jsou skladem, zpravidla expedujeme do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.

V naší nabídce jsou ovšem obrazy od různých dodavatelů, kteří mají rozdílné dodací lhůty. Ačkoliv naší snahou je zajistit dodávku v co nejkratším možném termínu, upozorňujeme, že v takovýchto případech obrazy odesíláme v rozmezí 10 - 20 pracovních dnů.

Zpravidla druhý pracovní den po přijetí objednávky odesíláme zákazníkům e-mail informující o přesnějším termínu dodání.

!!! ŽÁDÁME ZÁKAZNÍKY, kteří mají obraz jako vánoční či narozeninový dárek nebo jej z nějakého jiného důvodu potřebují do určitého data, aby nás o tomto informovali v poznámce v objednávkovém formuláři!!!

V každé zásilce je přiložena faktura, která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Zásilky obrazů jsou odesílány jako balík do ruky prostřednictvím České pošty. Ta garantuje dodání následující pracovní den po dni podání. V případě nezastižení adresáta na místě určení, bude zásilka uložena na poště.

Při objednání více kusů obrazů, které mají rozdílné dodací lhůty, lze po domluvě objednávku zaslat ve dvou zásilkách. V tomto případě za zaslání druhého balíku nebudeme již účtovat poštovné. Balík však již zasíláme jako cenný balík - dodání do 3 pracovních dnů.

6.3. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy vázán dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na určeném místě zboží převzít.

6.4. Při převzetí zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu, poškození obalu. V případě, že balík přijde viditelně poškozen, kdy je tedy předpoklad, že zboží může být poškozeno, nepřebírejte tento balíček od pošty. Poštovní doručovatel s Vámi následně sepíše protokol. Ihned nás prosím, o této skutečnosti informujte a dohodneme se na dalším postupu. Na pozdější reklamaci (poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím při rozbalení zásilky, ať již v druhu, množství nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned zprávu adresovanou na info@hezke-obrazy.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Reklamace se nevztahují zejména na případy:

 • došlo-li ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení,

 • nesprávného používání (např. dotýkání se motivu obrazu mokrou či vlhkou rukou),

 • nedostatečné nebo nevhodné údržby (např. otřením obrazu mokrým hadrem),

 • v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,

 • v důsledku jakéhokoli poškození zákazníkem nebo třetí osobou či jiného nesprávného zásahu,

 • nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky provedených změn,

 • živelné katastrofy,

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku, který byl upravován kupujícím (nátěry, ohýbání atd.)

 • na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

7.5. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • vzniklá vada se vyskytla v záruční době. Za tím účelem kupující předloží originální nákupní doklad

  (tj. faktura),

 • kupující je povinen předat prodávajícímu zboží v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 

7.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží do 24 měsíců od převzetí.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamované zboží kupující zašle na adresu Miroslav Smrčka, Libkovodská 1746, 393 01 Pelhřimov, spolu s kopií prodejního dokladu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.8. Postup při reklamaci:

 • o reklamaci nás informujte pomocí e-mailu info@hezke-obrazy.cz. Nezapomeňte vždy uvést jméno, příjmení, adresu, číslo faktury a důvod reklamace.

 • s vráceným obrazem musí být zaslána také faktura (případně její kopie), bez níž nebude reklamace vyřízena.

 • zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dne od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hezke-obrazy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů dle GDPR

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

9.2. Kupující bere na vědomí, že poskytuje prodávajícímu ke zpracování osobní údaje za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje.

9.3. Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

9.4. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů.

9.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Informace pro spotřebitele

10.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky. Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:
Miroslav Smrčka
Libkovodská 1746
393 01 Pelhřimov

Adresa elektronické pošty: info@hezke-obrazy.cz

Telefon: +420 725 030 854

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 12. 2018

Nemáte nastavenou adresu FaceBook stránky admin / nastavení / předvolby / ostatní / FaceBook URL webu

Copyright © www.hezke-obrazy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.hezke-obrazy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace